سلام

دوستای خوبم من از امکانات موسسه چتر دانش دارم استفاده می کنم واقعا به مسئولینش تبریک میگیم که اینهمه به فکر دانشجویان هستند

البته جا داره از استاد صیادی عزیز تشکر فروان کنمموضوع :  حقوقی ,